Production supervisor [ベトナム]

[Job ID: 12723HVLV]

業務内容:

"Quản lý, kiểm soát các nghiệp vụ mua hàng : 生産管理 購買部の業務をチェック、管理する
①注文(ソフトウェアで発注する)- Đặt hàng ( đặt hàng bằng phần mềm)
②納品を管理するQuản lý giao hàng
③サプライヤーを管理する (内国と外国)Quản lý nhà cung cấp (Trong nước và ngoài nước)
④サプライヤーを評価する(厳選評価と定期評価)Đánh giá nhà cung cấp : Đánh giá tuyển chọn và đánh giá định kỳ
⑤他の業務:変更管理(4M,設計変更)Các nghiệp vụ khác: Quản lý thay đổi ( 4M, thay đổi thiết kế)
⑥毎月の業務報告、経費予算して管理すること。Báo cáo nghiệp vụ hàng tháng, xây dựng quản lý ngân sách"

応募資格 - Tiếng Nhật N3
- Từ 01 năm kinh nghiệm tương đương
言語 Japanese:Business
勤務地 ドンナイ
勤務時間
給与 550 - 770 USD
福利・厚生
カテゴリ 購買/調達 (生産/購買/品質管理)
国籍 ベトナム

会社概要

業種
従業員数

応募方法

  「応募する」ボタンをクリックするか、下記にご連絡ください。

電話番号 [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
連絡先

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

ご応募はこちら